+48881215050 (pon.-pt w godz. 10-16) biuro@abakus-bags.com

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.abakus-bags.com obowiązujący od dnia 12 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja 01 kwietnia 2017 r.

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Sklep działa pod adresem www.abakus-bags.com 
  Dane firmy:
  • nazwa: Abakus 
  • adres: ul. Modrzewiowa 17
  • miasto : Blachownia
  • tel.: +48503192664
  • NIP: 5731246913
  • Regon: 
  • e-mail: biuro@abakus-bags.com
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów;
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu;
 4. Sklep internetowy www.abakus-bags.com posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część;
 2. www.abakus-bags.com – sklep internetowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Abakus Roman Woźniak;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z firmą Abakus Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z www.abakus-bags.com z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy www.abakus-bags.com a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez www.abakus-bags.com, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
 7. Produkty – oferowane przez www.abakus-bags.com i prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
 8. Sklep – prowadzony przez firmę Abakus Roman Woźniak internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między www.abakus-bags.com a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta;
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.abakus-bags.com obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów;
 2. www.abakus-bags.com prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży;
 3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się www.abakus-bags.com. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail;
 4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, www.abakus-bags.com może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez www.abakus-bags.com w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez www.abakus-bags.com z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej;
 5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez www.abakus-bags.com , jest objęty zakazem dostarczania www.abakus-bags.com  treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. Korzystanie ze Sklepu

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne;
 2. Możliwość nabycia Produktów posiadają Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Konta w Sklepie, po wybraniu opcji „Kupuję bez rejestracji” i uzupełnieniu danych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;
 3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;
 4. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.abakus-bags.com”. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
  • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 5. Po dokonaniu powyższych czynności dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a www.abakus-bags.com  na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez www.abakus-bags.com i prowadzenie Konta Klienta;
 6. www.abakus-bags.com tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej;
 7. Klient może zmienić dane wskazane w § 4 pkt. 3, podane w procesie Rejestracji. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień;
 8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z www.abakus-bags.com dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: biuro@abakus-bags.com. Po upływie okresu wypowiedzenia, www.abakus-bags.com usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w § 4 pkt. 2 i pkt. 3, jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
 9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez www.abakus-bags.com z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@abakus-bags.com
 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia;
 3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
  • 3.1. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy wybierając kolejne Produkty;
  • 3.2. Następnie Klient wybiera formę płatności i dostawy oraz dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
  • 3.3. W następnym kroku „Dane do wysyłki” Klient ma możliwość wybranie jednej z trzech opcji:
   • Zalogować się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła;
   • Założyć konto poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.abakus-bags.com"
   • Skorzystać z opcji „Kupuję bez rejestracji” poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.abakus-bags.com”;
  • 3.4. Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „Kupuję i płacę”. W tym momencie, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 6, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a www.abakus-bags.com .
  • 3.5. www.abakus-bags.com  wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez  wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy {{WWW-FIRMY}}, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego www.abakus-bags.com ;
 4. www.abakus-bags.com dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
  • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeżeniem § 5 pkt. 6 poniżej;
  • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie www.abakus-bags.com ;
  • przedpłata na rachunek bankowy www.abakus-bags.com nr: {{NUMER-KONTA-FIRMY}}
  • płatności on-line przy pomocy serwisu Przelewy24.
   Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą kredytową tj. Visa, MasterCard, realizowana jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.
 5. Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, www.abakus-bags.com wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności);
 6. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek www.abakus-bags.com , Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że www.abakus-bags.com } i Klient postanowią inaczej;
 7. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 10 dni roboczych. www.abakus-bags.com jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad;
 8. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Koszt (brutto) dostawy Produktów:
  • 20 zł – przy realizacji zamówienia w formie za pobraniem,
  • 16 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 1000 zł,
  • 0 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyżej 1000 zł.
 9. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży www.abakus-bags.com , po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru;
 10. www.abakus-bags.com dołącza do każdej przesyłki dokument zakupu w postaci paragonu bądź Faktury zgodnie z dokonanym wyborem § 5 pkt. 3.2;
 11. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. www.abakus-bags.com może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.

 

§ 6. Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 nie przysługuje, jeśli Klient zlecił www.abakus-bags.com dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w § 5 pkt. 5;
 3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
 4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
 5. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Koszt odesłania Produktu i ewentualnej opłaty manipulacyjnej związanej z dokonaniem płatności elektronicznej  pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi;
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez www.abakus-bags.com lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@abakus-bags.com lub pisemnie na adres firmowy podany w § 1 pkt. 1;
 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do www.abakus-bags.com zgodnie z § 7 pkt. 1 i powinna określać co najmniej:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
  • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;
  • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
 3. www.abakus-bags.com rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, www.abakus-bags.com zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie;
 5. www.abakus-bags.com udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się www.abakus-bags.com ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany;
 6. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, www.abakus-bags.com przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony pismo reklamacyjne;
 7. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że www.abakus-bags.com , niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez www.abakus-bags.com , a www.abakus-bags.com nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął;
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.www.abakus-bags.com jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. www.abakus-bags.com może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
 9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi www.abakus-bags.com . Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić  z www.abakus-bags.com w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy;
 10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

§ 8. Gwarancja

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie www.abakus-bags.com są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”);
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego www.abakus-bags.com ;
 3. www.abakus-bags.com wydaje  wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany.

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest www.abakus-bags.com , który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
 2. www.abakus-bags.com przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód;
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. www.abakus-bags.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu;
 2. O zmianie Regulaminu www.abakus-bags.com poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży;
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez www.abakus-bags.com , Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu;
 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
POWRÓT

Szybka Pomoc

Blachownia, ul.Modrzewiowa 13

godziny otwarcia

pon-pt: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00


Napisz
biuro@abakus-bags.com

Zadzwoń
+48881215050